بارش

                                     

چنان دیدم دوش که خداوند جهان را شست
در بارش لطیف آسمانی خویش
و بامداد جهان را در آفتاب گستردتا خشک شود
هر تیغه باریک علف را شستشو کردو هر درخت لرزان را
و رگبارهایش رابر تپه ها فرو بارید و دریای مواج را جاروب کرد
گل سفید سفید تر شدگل سرخ سرختر شد
زیرا خداوند

چهره های عطر آگین همه را شست و در خواب کرد

هیچ پرنده ای نیست و هیچ زنبوری
 که پرنده ای پاک تر
و زنبوری پاکیزه تر نشده باشد
چنان دیدم
که خداوند جهان را شست
ای کاش مرا نیز می شست
و غبار آلودگیم را می زدود
و مانند آن سپیدار کهنسال
پاک و شفاف و درخشان می کرد


                                      William L.Stidger

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
نينا شفيعي

سلام. همين که احساس کردی بدان خداوند ترا هم نيز شست وچون اين شاخه گل زيبا وبا طراوت باشی. نينا

شهريور

آن لحظه که خدا را بخوانی .آن لحظه که وجودت سرشار از عشق آن يکتا باشد .آن زمان که اشک توبه به بارگاهش بريزی خداوند تو را سرشار از باران رحمتش می کند .خدايا به من فرصت توبه مرحمت فرما

ديداد