شکوه رستن

              

چگونه خاک نفس میکشد ؟

بیاموزیم ، شکوه رستن... ، اینک...    ،    طلوع فروردین

گداخت آنهمه برف ، دمید اینهمه گل

شکفت این همه رنگ ، زمین به ما آموخت :

ز پیش حادثه باید که پای پس نکشیم

                            مگر کم از خاکیم ؟

                                       نفس کشید زمین

               ما چرا نفس نکشیم...؟

                                                                                         ( فریدون مشیری  )

 

/ 4 نظر / 7 بازدید
شهريور

کاش ما از روز اول می دانستيم که رسالتمان از به دنيا آمدن چه بوده؟کاش می دانستيم که قادر متعال چه هدفی از آفرينش ما داشته ؟کاش فرصت بيشتری داشتيم که اشتباهاتمان را جبران می کرديم .کاش هيچگاه نمی توانستيم خطا کنيم .ولی هنوز فرصت هست تا آنچه آموخته ايم به حق انجام دهيم .از خاک بياموزيم از زمين عبرت بگيريم و از آسمان الهام دريافت کنيم که محبت خود را نثار همه بنماييم چه خوب چه بد .چه دور چه نزديک .چه زشت چه زيبا............

الهه

اميد

دولت و فرزانگی همه اندیشمندان خردمند در طول اعصار گفته اند که بزرگترین محدودیت ها، حدودی است که انسان بر خویشتن تحمیل می کند و از این رو بزرگترین مانع کامیابی، مانعی ذهنی است. حد و مرزهای ذهنی ات را بگستر تا حد و مرزهای زندگیت را بگستری. محدودیت ها را منفجر کن تا محدودیت های زندگیت را منفجر کنی. اوضاع و شرایط زندگی ات چنان دگرگون خواهد شد که گویی با سحر و جادو

ديداد

اميد عزيزم... بسيار زيبا گفتی ..اين همان آيين مردمان آزاده فکر ميباشد.