پست های ارسال شده در فروردین سال 1388

حافظ

                        بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود                     « حافظ  »              
/ 5 نظر / 39 بازدید

ارغوان

            بهار همان خیـــــــال تــــــــــوسـت که روز و شب در دلم جـــــــــــوانه می زند         «ارغوان  »      
/ 11 نظر / 52 بازدید