عزیز ناز نینم

                     

عزیز نازنینم......

 تاج من عشقی است که از شما بر سر دارم .نوری است که خدا برای وجود شما ها به من افکنده و روشنایی لطفی است که پروردگار افتخار مادری گل هایی مثل شما را به من داده .خدایا هیچ چیز به غیر از اینکه از بچه هایم راضی باشی از تو نمی خواهم .برای تک تکشان از تو می خواهم که هیچ وقت بچه هایم را به حال خودشان وانگذار .خدایا تو را دارم و از تو یاری می خواهم تو که تاج مادر شدن بر سرم گذاشتی .تو را هزاران بار شکر می کنم .

                                                ( مادرت مهری )

/ 4 نظر / 19 بازدید
شهريور

مادرم. عزيز خوبم. دست هايت را می بوسم که بدينوسيله از خدا ی خود تشکر کنم که چون تويی آفريد که مظهر پاکی و نمود گذشت و روحی از خود او باشي .همخونه قشنگم هر روز که از خواب برمي خيزم خدا را شکر می کنم که صورت نازنين تو را می بينم من از تمام بچه هايت خوشبخت ترم چون هميشه در خانه صدای تو را می شنوم .روی ماه تو را می بينم وهر روز با بوسه تو بيرون از خانه می روم دلم برای بقيه می سوزد که به اندازه من خوشبخت نيستند .ای من به فدای تو دستهايت را که گواه همه روزهای بچه داريت می باشد می بوسم .پا هايت را که نشان استواری و تحمل است می بوسم .و هميشه به خاطر داشتن تو خدا را شکر می کنم .

ديداد

با ستايش از پروردگار يکتا ..که نيت و سرشت پاک مادرمان را سر لوحه زندگی روزمره مان بدارد.

فروردين

مادر عزيزم گل هميشه بهارم اميد وارم هميشه با طراوت وشاد اب باشی دستهای با محبتت را بوسه باران می کنم از تمام رنجها وزحمات که در طول زندگيت متحمل شدی سپاس گذاری ميکنم خاک پايت هستم

مهری

فروردين ماهم .هميشه همدم و همراه من هستی .امیدوارم همانطور که تو به من وپدرت همیشه محبت داشتی و داری از فرزندانت خير ببينی