((مُهر مٍهر مٍهری مٍهر آ فرین     مُهره دل را بود مهر ونگین ))    

تنهابیت شعری که پدرمان در همه عمر سرود وبا سلیقه و عشق خودش قاب کرد وبه

مادر هدیه داد.

                                « مهری » شاه بیت همه زندگیش بود

        

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
شهريور

پدر عزيزم درود بر تو که هميشه با مهربانيت وحمايت از فرزندانت سعی داشتی کانون خانواده را گرم نکه داري.یادگار هایت مهمترین سرمایه زندگیم هستند (تولدت مبارک)

مهری

هادی عزيزم با بودن تو هميشه کامل بودم گر چه شايد نمی توانستم تورا کامل کنم.عشقی که به من هديه می دادی گرمی زندگيم بود و اکنون فرزندانمان که يادگار های تو هستند مانند تو روح زندگی در من می دمند (تولدت مبارک)