شفیعی کدکنی ( م . سرشک )

                                             

ای کاش آدمی وطنش را
 مثل بنفشه ها
 در جعبه های خاک
 یک روز می توانست
 همراه خویشتن
ببرد هر کجا که خواست
 در روشنای باران

 

/ 5 نظر / 6 بازدید
شهريور

وطن من. نفس هايت مرا تازه می کند .خاک زمينت بوی عشق می دهد .بوسه هايم برای گرمای وجودت .دوستت دارم اگر در مقابل همه زيبايی های دنيا کلبه کوچکی باشی وفقط در آغوش توست که آرامش احساس می کنم .خدايا به همه آنهايی که در غربت هستند قدرت تحمل دوری از وطن را عطا کن و ديدار وطن را برايشان مهيا ساز الهی آمين

ديداد

کلمه وطن .. و ..تن ... که خود همان جسم و جان است ... اين دو از هم جداشدنی نيست.

فروردين

ديداد عزيزم شنيدن خبر بازگشتت بوطن در۱۵تير خيلی خوشحالم کرد به اميد ديدارت در فرودگاه روز شماری می کنم

مهرناز

عمو امير عزيزم در ارزوی ديدنت هستم و ثانيه شماری ميکنم.

فروردين

رواق منظر چشم من آشيانه توست کرم نما وفرود آکه خانه خانه تست عزيزان من امير جان وديدادجان برای ديدار شما روزشماری می کنيم