دیداد پنجشنبه 19/11/1385 - 2:22

    IF I HAD A FLOWER
FOR EACH TIME
I THOUGHT OF YOU DEAR MOTHER
TODAY I COULD WALK IN
MY GARDEN FOREVER
اگر برای هر لحظه که بتو یاد کرده ام ای مادر عزیزم
گلی داشتم
امروز میتوانستم در گلستانم برای همیشه قدم زنم

/ 3 نظر / 10 بازدید
مهری

پسر نازنينم من هم برای لحظاتی که از فرزندانم دورم و به ياد انها و برای انها يک فرشته محافظ از خدا درخواست می نمايم پس بدان هميشه فرشته مهربان نگهبان شماو با شماست ان کنيد که اومی خواهد.که خدا از شما راضی باشد .دعای من هميشه بدرقه راهتان

شهريور

ديداد عزيز کاش گلستانهایمان را از گل های گرم عشق دسته جمعی و با هم بسازیم تا همه دنيا ازگرمی اش جان بگیرد

فروردين

چرا می گويند هرکه از ديده رود از دل رود بعد از گذشت ۳۰سال از رفتنت همچنان بامحبت ومهربان هستی وبا تماسهای مکرر گرمی وجودت را درميانمان حس مي کنيم وشعر زيبايت اصالت خود رانشان دادی ممنونم