از وصایای کوروش شاه هخامنشی ایران

       

نیکی بیافرین
تا نیکی های تو نیکی بیافریند
محبت کن تا محبت های تو محبت بیافریند 
همگان را دوست بدار
تا همگان دوستت ببدارند
این دستور داناترین شهریار شماست

از من بشنو ای بینا
آرام باش و آهسته
خشنود باش و خاموش
خاموش به وقت درست
گستاخی را به گور بسپار

آرام سخن بگو
شریف سخن بگو
شمرده سخن بگو

و به یاد آر همه درها و دروازه ها
به کلید خرد گشوده میشود
از خیانت خویش بترسید
از تنهایی بزرگ بترسید
و من شما را به جلال و گذشت
به روشنایی و به رویا وصیت میکنم

هزار پیروزی برساد
هزار درمان و هزار شادی برساد
این آرزوی من است
منم کوروش شهریار روشنایی ها

/ 3 نظر / 7 بازدید
نينا شفيعي

سلام بر ساکنين خانه پدر. ای کاش اين نوشته را بر اسمان بنويسند تا تمام دنيا بخوانند وبياموزند. چقدر دنيا زيبا می شد. ومن می نويسم ودر خانه ام بروی بزگترين ديوار خانه می گذارم . شايد چشمی حقيقت بين ببيند

شهريور

نينای عزيز چقدر خوش آمدی و چقدر خوش گفتی .کاش همه اين نوشته را هر روز بخوانيم و هر روز مواظب باشيم که غير از اين عمل ننماييم

ديداد

تا آيين راستی و درستی و مردمی و عدالت و برابری دربين مردم يک جامعه نباشد آن جامعه نتنها بطرف جلو و صعودی هدايت نميشود , بلکه به کمترين درجه زندگی تنزل خواهند کرد. ( تاريخ آینه گذشته است و درس حال ) ..