شرر

             

به شیرینی لبخند پر از راز و نگاهت که به هستی شرر انداخت و در

خاطره هایم همای شکرین است ، من اینک به کنار افق عشق تماشاگر

دستان پر از مهر تو بودم ، کزین غمکده شاید که اشارت به رهائی کندم

تا که سبکبال ، نه من ، ما به تماشا بنشینیم ، ........

غروب غم و پایان خزان را...........

                                                   ( گل افشان )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۸ سال قبل در دانشگاه اصفهان یکروز که وارد کلاس شدیم ، یکی از همکلاسیهای خوش ذوق ما

« آقای عزیز گل افشان » این شعر را  که خودشان سروده بودند ،  با خط بسیار زیبایشان روی تخته

نوشته بودند.هر کجا هستند موفق باشند.

/ 3 نظر / 6 بازدید
ديداد

شهريور

عشق زيبايی می آورد .عشق شکوه وآزادی ميدهد .وعشق سفر غم را نويد می دهد .هرگز نميرد انکه دلش زنده شد به عشق ثبت است در جريده عالم بقای ما

فروردين

عشق شور زندگی بهمراه دارد . عشق جوانی با خود می آورد . عشق مهربانی وگذشت می آموزد