خدایـــا

خدایا قبل از اینکه درد دهی تحمل آن را بده که ذلیل نشوم .آنچه برایم مقدر کرده ای در کمال شکر گزاری می پذیرم و از تومی خواهم قدرت و بینش لازم را در درک زندگی داشته باشم وبدانم به دنیا نیامده ام که خوش باشم ..که بی خیال باشم ...آمده ام تا مسیر تکامل را بپیمایم ودر این مسیر از تو یاری می خواهم وآنچه در این راه برایم پیش می آید می دانم که گامی است به سوی تعالی.انشاالله.تو آنقدر مرا و همه انسان ها را که خلق کرده ای دوست داری که لحظه ای هیچ کداممان را تنها نمی گذاری .دوستت دارم با عشق...........

                                                                                      ( شهریور )

/ 2 نظر / 6 بازدید
شهريور

ما يکروز به دنيا آمده ایم که خودمان هيچ دخالتی نداشته ايم و يک روز هم می ميريم که باز هم خودمان نمی توانيم دخالت داشته باشيم.تنها در چگونه زندگی کردنمان می توانيم دخالت کنيم .پس بياييم سعی کنيم در مقابل خدا رو سياه نباشيم و از همه امکاناتی که خداوند در اختيارمان گذاشته برای خود سازی استفاده بکنيم........ .يا رب نظر تو بر نگردد..........

فروردين

خدايا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی وما رستگار