شعر پدر

دوازده ماه هر سال از تو جان یافت

                           به هر سالت همان ماهت کند یاد

گلستانیست از ماههای هر سال

                          پدر یادت کنیم هر دم به هــر مــاه

                                                                          دی داد

/ 2 نظر / 19 بازدید
شهريور

پدر در لا به لای معنای اسامی ما دانش و عشق توهويدا است کاش بيشتر با تو بودم و بيشتر از تو می آموختم هميشه دوستت دارم.خدايت بيامرزد

فروردين

ديداد عزيزم فدای تو با آن شعر زيبائی که درصف پدر عزيزمان سرودی ممنون هستم برایت ارزوی سلامتی وموفقيت دارم