آن کس که باران را دوست دارد

             

آن کس که باران را دوست دارد
و خانه اش را دوست دارد
و با نگاهی آرام به زندگی مینگرد
                           با او به میان طوفان خواهم رفت ،


آن کس که نه بهشت و نه دوزخ او را به شگفت نیاورد
و با نگاهی آرام به زندگی بنگرد
                         با او به میان طوفان خواهم رفت ..

                                                   (  فرانسیس شاو  )

/ 2 نظر / 7 بازدید
ديداد

خانه من ـــــ وطن من اين خانه قشنگ است. ولی خانه من نيست اين خاک چه زيباست. ولی خاک وطن نيست اين کشور نو پيشــــــرو دانش و صنــــــــــعت هرگز. به دلاويزی ايــــــــران کهــــــــن نيست در مشــــــهد و يـــــــزد و قم و کاشان و لرستان لطفي است که در برلن و دهلی و وگاس نيست در بابل و گـــرگان و خراســــــان و بروجــــــــرد نقشی است که در قاهره و شام ويمن نيست پاريس قشنگ است ولی نيست چو تهـــــــران لندن به دل انگيزی شـــــيراز کهــــــــــن نيست اين شهر بزرگ است ولی شـــهر غريبي است اين خــــانه تميز است ولی خـــــانه من نيست هــــر جـــای روم روی به هـــر ســـــوی که آرم انديشه بجــــز فکر وطــــن ذکر وطـــــن نيست

شهريور

با ياد خدا و قدرت آرامشی که از اين ياد حاصل می شود می توان از طوفان سهمگين و آسمان تيره و زمين خشمگين هم عبور کرد .خدايا دوستت دارم و از تو می خواهم مرا در يابی و به حال خودم وا نگذاری.خدايا هميشه لبخند زيبايت را می بينم که از من می خواهی بهترين کار ها را انجام بدهم به من توفيق بده که ازم راضی باشی .دوست دارم