استاد عزیز

استاد عزیز
در مورد کتابی که به من دادید و به دیده منت نهادم
آنچه که به ذهن من گذشت این بود که همه تلاشها و قلمزدنها
ستودنیست اما تفاوت رانمیتوان انکار کرد . تفاوت بین قصه های ننه
کلثوم و اسطوره فرق بین حسن کچل و رستم است و تفاوت سایر آثار
با شاهنامه .تفاوت لطیفه های پر از لودگی عوام با حکایات لطیف
سعدی و.... اگر چه عقیده دارم در این وانفسای عصر ما که همه چیز
خریدنی و فروختنیست کسی که اوهام را میفروشد یک آب شسته تر از
بقیه سو داگران است . اما متاسفانه بازار گرمتری از کسی دارد که
جسورانه اندیشه ای نو را بیان میکند . اگر بخواهیم آزاده باشیم باید
صورتی سرخ از سیلی و قدومی شکسته از خشم ابلهان داشته
باشیم. صدای شما در بین بازار شلوغ و پر سودای امروزی فقط تعداد
کمی شنونده دارد اما شنونده های ستودنی . آنهایی که سالها به دنبال
چون شمایی بودند و مثل تشنه ای به چشمه رسیده اند نه فراغ بالانی
که جدی ترین آنها فقط به دنبال شر میگردند.اگر میشود هوای پاک
کوهستان را در کفه ترازویی سنجید همان ترازویی که سبزی و علوفه را
در آن قیمت میگذارند عقاید را هم میتوان با هم مقایسه کرد . با ید
آزادگی و روشنفکری را پاس داشت و چون هدف دوتاست بهتراست
دریک ترازو قرار ندهیم مگر نه اینکه هر چیزی را با مثل خودش قیاس
میکنند؟
/ 0 نظر / 7 بازدید