سوزن دوزی

سوزن دوزی و آینه دوزی از صنایع دستی بلوچستان
از آنجا که در بلوچستان هر کجا به طبیعت نگاه میکنی رنگ خاکی شنهای کویری را میبینی و
در این طبیعت که گاهی طوفانهای شن بقدری شدید میشوند که باعث تلفات جانی هستند وهمه جاو همه چیز رنگ شنهای داغ بیابان را دارد ناگهان دیدن هنر و کارهای دستی که به دقت و حوصله همراه با رنگهای تند شاد با برق
آیینه های کوچک دوخته شده در زمینه پارچه های رنگی به ما نشان میدهد آ نجا که چشم بدنبال زیبایی و تنوع باشد به طبیعت رفته و اگر آنرا در طبیعت پیدا نکند خود خلق خواهد کرد به شور انگیزی و لطافت گلهای بهاری. او بازی رنگها رادر پارچه ها به نقش میکشد پارچه هایی که در هر یک سانت آن بارها سوزن فرورفته و هنر دست بلوچ حاصل جان لطیف ترین و زیباترین عضو خانواده یعنی زن ها و دختران است
درآرامش ریگهای داغ بیابان گوشه ای در خلوت خود زیبایی زاییده میشود کند و آرام اما ریشه دار مثل تولد جوانه های سبز بهاری
بهاری که هرگز تمام نمیشود
/ 3 نظر / 6 بازدید
شهريور

بهار فصل زيبای عشق .فصل طراوت وپاکی .فصل آغاز تفکری تازه در دنيايی پاک.بهار صدای قدم های تو را می شنوم .آنجا که برق عشق را ميبينم.بيا که با آمدنت مرحمی هستی به دلهای شکسته

مهری

عزيزم از اينکه همه احساس ما را می توانی به نقش بياوری ممنون .هميشه سالم و خوشبخت باشی

فروردين

بهار: گذشت يکسال ديگر از عمرم