با تشکر از امیر عزیز که اجازه داد بخشی از نامه های پدر را که خطاب به ایشان ۲۵/۶/۷۳

به سوئد فرستاده بودند ،برای شما بنویسیم :

((  هر دم که از سوی شما مهربانان نامه ای میرسد براستی جان تازهای به کالبد این پدر پیر

شکسته استخوان میدمد ،بازنشستگی سکونت در اطاق انتظار مرگ است ولی من هر لحظه

که به یاد شما فرزندان عزیزم دلخوش میکنم روح تازه ای پیدا میکنم ........

....ازشما تقاضا دارم هر وقت که فرزندان عزیزت را با مهر ومحبت در آغوش گرفته ومیبوسی

یادی هم از پدر پیر و دورافتاده خودتان بفرمائید که همیشه در آرزوی دیدار شما وعزیزانت

چشم به راه دارد.......   ))

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
شهريور

امير عزيزم فدايت .باز همما را مستفيض کن قربون شکل ماهت